Riksförbundet

Välbesökt förbundskongress

Parkinsonförbundets kongress ägde rum 13-14 maj, på Elite Hotel Academia i Uppsala. Bland många andra beslutspunkter, valdes en ny förbundsstyrelse.

Helgens program innehöll sedvanliga kongressförhandlingar och leddes av Bengt Westerberg som kongressordförande. Vidare innehöll programmet en föredragning av Parkinsonfondens nye ordförande Stefan Åsberg, som berättade om Parkinsonfondens verksamhet och forskningsutdelningar.

På söndagen medverkade Dag Nyholm som är specialistläkare på Parkinsons sjukdom och professor i neurologi. Han arbetar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och är knuten till Uppsala universitet. Dag medverkade under rubriken: ”Att behandla Parkinsons sjukdom – från Nobelpriset till vardagslivet”.

Det är glädjande för oss att vi slog i taket för anmälda ombud och deltagare till årets kongress. Vi hade representanter från 23 av våra totalt 24 länsföreningar. 

Viktiga beslut

Frida Karlsson från Parkinson Västerbotten hade lämnat in en motion med yrkande om att förbundet skulle utse en grupp som arbetar för att Parkinsons sjukdom kommer med i de nationella programområdena. Förbundsstyrelsen föreslog att kongressen skulle bifalla motionen, vilket kongressen också gjorde. Parkinsonförbundet har under många år påtalat behovet av en jämlik sjukvård, och anser att det behövs kunskapsstöd som tas tillvara för att kunna åstadkomma detta. I dagsläget saknas Parkinsons sjukdom i listan över insatsområden. Genom att driva på för en nationell arbetsgrupp (NAG) tillsätts så kan det arbetet påbörjas.

Höjd medlemsavgift 2024

Kongressen beslöt efter utförlig diskussion att höja medlemsavgiften inför år 2024. För personer med Parkinson och för anhörig- och stödmedlemmar med tidning höjdes den till 360 kronor per år. För anhörig- och stödmedlemmar utan tidning till 140 kronor per år. Det administrativa avdraget på den högre avgiften höjdes till 150 kronor. Fördelningen ska fortsatt vara 20 procent till förbundet och 80 procent till länsföreningen.

Arvode till förbundets ordförande

Kongressen beslöt att ett fast arvode ska kunna utgå från år 2024 om fyra prisbasbelopp per år till ordförande i förbundet. Ett fast arvode kommer att underlätta valberedningens arbete i samband med rekrytering av ordförande till Parkinsonförbundet. Detta höjer statusen och digniteten på förtroendeuppdraget i förbundet. I dagsläget har Parkinsonförbundets ordförande inte något arvode. Ett arvode ska ge viss ersättning för utfört arbete, samtidigt som förtroendeuppdraget alltid bör fortsatt vara ett i grunden ideellt arbete. Arvodet behöver inte per automatik betalas ut utan står varje förbundsordförande fritt att besluta om att också avstå från att erhålla detta.

Läs pressmeddelandet här

Ny styrelse i Parkinsonförbundet

Förbundsstyrelsen

Övre raden från vänster: Karin Nordborg, Lars Ersäng, Frida Karlsson, Lennart Moberg, Sören Hovler, Monica Vikingsson och Johan Lökk. Sittande: Eva-Lena Jansson och Lena Schalin

Fler bilder från kongressen

Bengt Westerberg och Jenny Lundström

Bengt Westerberg och Jenny Lundström

Dag Nyholm och Eva-Lena Jansson

Dag Nyholm och Eva-Lena Jansson

Kongressförhandlingar pågår

Omröstning under kongressen

 

Kongresshandlingar

Kongressprogram

Kallelse och dagordning

Anmälningsblankett

Antal ombud per länsförening

Kongresshandlingar

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2022

Reseräkning_blankett.pdf

Vanliga mötesbegrepp

Mer om kongressen

Kongressen är Parkinsonförbundets högsta beslutande organ. Kallelse och dagordning delges medlemmarna tre månader före kongressen. På kongressen beslutas om förbundets verksamhet och budget under de närmaste åren. Dessutom väljs ordförande, styrelseledamöter, ersättare, revisorer och valberedning.

Kongressen består av länsordförandena samt valda ombud. Varje länsförening äger rätt att utöver ordföranden utse ett (1) ombud för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Ombuden utses på länsföreningens årsmöte. Alla medlemmar har rätt att närvara i mån av plats, och har yttranderätt vid kongressförhandlingarna.