Levykroppsdemens (LBD)

Lewykroppsdemens (Lewy body dementia, LBD) är en demensform som liknar både Parkinsons och Alzheimers sjukdom och som orsakas av små proteinstrukturer (Lewykroppar) i nervcellerna i hjärnstammen och hjärnbarken.

De främsta symtomen är parkinsonism utan tremor, bristande vakenhet/uppmärksamhet och synhallucinationer, men de flesta som får LBD utvecklar också symtom som liknar de vid Parkinsons sjukdom, med muskelstelhet, skakningar, framåtlutande gång med små steg, försämrad ansiktsmimik och försvagad röst.

Till skillnad från patienter med Alzheimer-demens har många patienter med LBD i tidigt skede gott minne och god orienteringsförmåga. Däremot drabbas många av förlångsammad tankeförmåga och svårigheter att hitta ord. Många drabbas också av försämrad visuospatial förmåga, det vill säga svårigheter att bedöma avstånd och en nedsatt tredimensionell uppfattningsförmåga. Det har stor påverkan på vardagslivet; det blir svårt att sätta sig ner på en stol, gå i trappor, hälla i ett glas, klä på sig, med mera. Det är också svårt med igångsättning och det tar tid att svara. Allt går långsamt!

Artikel om LBD