En hand med kulspetspenna, skriver i en bok

Framtidsfullmakt

De flesta människorna drabbas förr eller senare av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att sköta om sig själv och sin ekonomi. 

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv. Framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017. Framtidsfullmakten är ett privat alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter.

Tvärtemot vanliga fullmakter som upphör att gälla när den som lämnat fullmakten drabbas av beslutsoförmögenhet fungerar framtidsfullmakten så att den kan användas först när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta om de angelägenheter som i framtidsfullmakten uppdras åt annan person.

En konsekvens av införandet av framtidsfullmakter blir att bank-och generalfullmakter kommer att förlora sin verkan i den mån de är tänkta att användas vid beslutsoförmögenhet.

En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och undertecknas i två vittnens närvaro. För att kunna upprätta en giltig framtidsfullmakt krävs att man fyllt 18 år och att man vid upprättande av fullmakten har för förmågan att ha hand om sina angelägenheter. Det gäller därför att upprätta, göra ändringar och tillägg till framtidsfullmakten i tid innan förmågan att fatta självständiga beslut försvinner.

Det kan vara bra att upprätta flera original av framtidsfullmakten eftersom banker, och andra aktörer i allmänhet kräver att fullmaktshavaren visar upp originalet.

Exempel på framtidsfullmakt

Bankföreningens mall för framtidsfullmakt

Det kan vara bra att kontakta en jurist för att utforma framtidsfullmakten så det passar just dig.