En rabatt med röda tulpaner

Om oss

Parkinsonförbundet är en ideell riksorganisation med huvudsakligt syfte att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och atypisk parkinsonism, samt för deras anhöriga.

Parkinsonförbundet har cirka 9.000 medlemmar fördelade på 24 länsföreningar. Vi informerar, stöder forskning, uppmuntrar och hjälper dem som drabbats av sjukdomen. Förbundet arbetar med att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och med parkinsonliknande sjukdomar samt för deras anhöriga.

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som påverkar bland annat motoriken och koordinationen. Symtomen är olika för var och en, men stelhet, skakningar och långsamma rörelser är huvudsymtom. Symtomen kan mildras med mediciner och andra behandlingar men ännu finns inga botemedel. I Sverige finns cirka 20.000 personer med Parkinson. Främst drabbas personer över 50 år.

Organisation

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vartannat år. Kongressen väljer ordförande (2 år) och styrelse (2 år). På det första, konstituerande mötet väljer styrelsen övriga befattningar. 

Medlemmarna är anslutna dels till förbundet, dels till en av de 24 länsföreningar som täcker hela landet. Länsföreningar är självständiga juridiska enheter med egen styrelse som väljs av länsföreningens årsmöte.

Ett landsomfattande nätverk, Yngre Parkinson (Nätverket för personer i yrkesverksam ålder) representerar sina medlemmars intressen. Är garanterat minst en plats i förbundsstyrelsen.

Parkinsonfonden

Stiftelsen Parkinsonförbundets forskningsfond, Parkinsonfonden, instiftades av Parkinsonförbundet 1987 och verkar för att ekonomiskt stödja svensk klinisk parkinsonforskning i landet. Vetenskapskommittén som består av framstående forskare från landets olika kliniker och fakulteter granskar inkomna ansökningar och garanterar att medlen går till lovande kliniska forskare i Sverige. Parkinsonfonden är befriad från arvs- och gåvoskatt och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Mer information finns på Parkinsonfondens webbplats:

www.parkinsonfonden.se

Ekonomi

Betalning av medlemsavgifter sker till förbundet som överför större delen till länsföreningarna. Förbundets intäkter kommer från medlemsavgifter, statsbidrag, arv och gåvor.

Kommunikation

I förbundets kommunikation spelar Parkinsonjournalen en viktig roll. Tidningen utkommer med fyra nummer per år. De större länsföreningarna publicerar egna länstäckande informationsblad. Förbundet kommunicerar också via sin webbplats och sin Facebooksida.

Kansliet

Kansliet är förbundets kontor och sköter mötes-, konferens- och utbildningsplanering, samt myndighets- och organisationskontakter på central nivå. Kansliet sköter också administrationen av medlemsregistret,  Parkinsonjournalen, webbplatsen, korrespondens, telefonväxel och butiken.

Symbolen i vår logga

Parkinsonförbundets symbol är en mycket stiliserad bild av en synaps med en nerv-ända (under) som sänder ett kemiskt budskap, signalämnet (den lilla kulan), till nästa nervcell (över). Figuren vill alltså symboliskt visa hur dopamin upphäver eller avlyfter en hämning som belastar den parkinsonsjukes rörelsekontroll. Symbolen är ritad av professor Göran Steg.

Samarbete med andra organisationer

Parkinsonförbundet är medlem i Funktionsrätt Sverige. Organisationen består av ett antal förbund som slutit sig samman för att agera gemensamt i funktionsrättsfrågor.

Funktionsrätt Sverige

Nordiskt

Parkinsonförbundet har internationellt utbyte genom sitt medlemskap i Nordiska Parkinsonrådet (NPR).

Danmarks parkinsonförening

Finlands parkinsonförbund

Norges parkinsonförbund

Islands parkinsonförening