Ett par glasögon i en uppslagen bok

Ordlista

Här hittar du enkla förklaringar på svåra ord. Det kan vara bra att lära sig en del av dessa ord eftersom läkare och sjuksköterskor ofta använder dem. Förklaringarna är förenklingar och inte en fullständig redogörelse av vad ordet innebär. Det är mycket viktigt att fråga sin läkare eller annan sjukvårdspersonal om det är något man inte förstår.

Ordlista

Finlands parkinsonförbund har en liknande ordlista (på finska) som du hittar här.

alfa-synuklein, alfasynuklein

är ett äggviteämne (protein) som finns naturligt i alla nervändar men som ansamlas onormalt i vissa nervceller hos personer med Parkinsons sjukdom och vissa andra sjukdomar. Se även Lewykroppar.

anamnes

patientens sjukhistoria, dvs tidigare sjukdomar, eventuella ärftliga sjukdomar i släkten, sociala förhållanden, mat-, alkohol- och tobaksvanor m m.

atypisk parkinsonism

sjukdomar som ger symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom (multipel systematrofi, progressiv supranukleär pares och Lewykroppsdemens). Kallades tidigare Parkinson plus.

autonoma nervsystemet

den del av nervsystemet som vi inte kan styra över med viljan.

botulinumtoxin

ett nervgift som ges som injektion lokalt i överaktiva muskler. Medlet verkar genom att blockera nervsignalerna till musklerna, vilket minskar muskelspänningen. Effekten av en injektion sitter i under 2-7 månader.

bradykinesi

nedsättning av rörelseförmåga som tydligast yttrar sig genom svårighet upprätthålla storlek och rytm i upprepade rörelser, t.ex. vid tandborstning och när man skär upp bröd. Se även hypokinesi.

dosglapp

luckor i effekten av läkemedel, från det att effekten av en dos upphör tills nästa dos börjar verka.

dyskinesi

överrörlighet som utgörs av rörelsemönster som egentligen är normala men uttrycks onormalt kraftigt och ihållande. Dyskinesi är en komplikation till levodopa-behandling vid långvarig Parkinsons sjukdom.

dystoni

ofrivilliga ihållande muskelsammandragningar som leder till vridande upprepade rörelser eller onormal kroppshållning.

exekutiv förmåga

förmågan att tänka ut, planera och utföra uppgifter

fatigue

en överväldigande känsla av trötthet, kraftlöshet och brist på energi

fluktuationsfas

den period sent i sjukdomsutvecklingen då symtomen återkommer periodvis trots noggrann behandling

geriatriker

specialistläkare i äldresjukvård

hypokinesi

rörelsehämning, vilket yttrar sig som att spontana rörelser blir långsamma och mer sparsamt förekommande, trots normal muskelkraft

infundera

droppas in

kognition

högre tankefunktioner i form av minne, uppmärksamhet, beslutsförmåga, m m

levodopa

(L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på

Lewykroppar

onormala ansamlingar av protein som finns i vissa nervceller vid Parkinsons sjukdom och liknande sjukdomar och som anses bidra till nedbrytning av de drabbade nervcellerna. Lewykroppar består till stor del av alfa-synuklein. 

motoriska symtom

symtom som är relaterade till kroppsrörelser

on/off-fenomen

svängningar i effekten av medicinen så att man plötsligt växlar mellan god rörlighet och stelhet. Även överrörlighet (dyskinesi) kan förekomma under god rörlighet som en biverkan av medicineringen

ortostatisk hypotoni

lägesbetingat lågt blodtryck

parkinsonism

rörelsestörning i form av förlångsammade rörelser samt muskelstelhet och/eller skakningar

peroral behandling

läkemedel som tas via munnen

placebo

ämne utan effekt som används i läkemedelsstudier för att jämföra effekten med verksam substans

punktmutation

en bestående förändring av arvsmassan omfattande en nukleotid, dvs de byggstenar som utgör arvsmassan.

randomiserad studie

patienter får med slumpmässigt urval antingen verksamt läkemedel eller placebo (ofta kallat sockerpiller) alternativt annat läkemedel/behandling man vill jämföra med

REM

rapid eye movement, de snabba ögonrörelser som förekommer under REM-sömnen (drömsömnen)

REM-sömn

de perioder i sömnen då man vanligtvis drömmer; ögonen rör sig snabbt och hjärnbarkens nervceller har samma aktivitetsgrad som då man är vaken. REM är en förkortning för engelskans Rapid Eye Movements, dvs snabba ögonrörelser.

REM-sömnstörning

en sömnstörning som gör att man hamnar i ett tillstånd med obehagliga, våldsamma drömmar som ageras ut under REM-sömnen.

rigiditet

passiv stelhet i muskler som kan bidra till att armar inte svänger med när man går och att hållningen blir lätt framåtlutad

sekundär parkinsonism

Parkinson-liknande symtom som uppstår till följd av exempelvis en skallskada, en hjärntumör eller biverkningar av läkemedel

signalämne

kemisk budbärare som överför budskap mellan cellerna i nervsystemet. Kallas även signalsubstans eller neurotransmittor

SNCA

synuklein alfa, beteckning på den gen som kodar för proteinet alfa-synuklein

sömnapné

korta andningsuppehåll i sömnen

transdermal behandling

läkemedel som tas via huden exempelvis med hjälp av plåster eller salva

tremor

ofrivilliga skakningar, som vid parkinsonism brukar vara mest förekommande i vila

vaskulär parkinsonism

parkinsonism orsakad av stroke i de hjärnområden som styr motorik