Öppen föreläsning – från diagnos till avancerad behandling

Publiceringsdatum: 21 november 2023

För att öka kunskapen om såväl Parkinson som avancerad behandling så har förbundets ledning, i samarbete med länsföreningarna, påbörjat en föreläsningsserie som startade i Örebro den 7 november.

Parkinsonförbundet har under flera år uppmärksammat och kritiserat den ojämlika sjukvården som råder i Sverige när det kommer till avancerad behandling av Parkinsons sjukdom. För att öka kunskapen om såväl Parkinson som avancerad behandling så har förbundets ledning, i samarbete med länsföreningarna, påbörjat en föreläsningsserie som startade i Örebro den 7 november.

Vid den öppna föreläsningen, som lockade många besökare, medverkade överläkare Madeleine Stackelberg och Parkinsonsjuksköterska Marie Lennström från Neurologmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro.

Madeleine Stackelberg och Marie Lennström

Förutom Parkinsons sjukdom, symtom, diagnos och behovet av fysisk aktivitet så redogjordes för läkemedelsbehandlingens olika steg från levodopa och/eller dopaminagonist till avancerad behandling. Information gavs om hur DBS (deep brain stimulation) och läkemedelspumpar fungerar och hur dessa kan bidra till fungerande vardag när den vanliga medicinen inte räcker till.

Flera länsföreningar har anmält att man tillsammans med förbundet vill genomföra liknande arrangemang.

Föreläsningen arrangerades med stöd från läkemedelsbolagen Abbvie och Nordicinfucare. De har dock inte haft någon påverkan på innehållet.

Socialstyrelsens riktlinjer

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom så framgår det att Hälso- och sjukvården bör:

”Erbjuda personer med Parkinsons sjukdom som har otillräcklig effekt av peroral, transdermal eller intermittent subkutan läkemedelsbehandling en bedömning vid en behandlingskonferens med hälso- och sjukvårdspersonal som har specialistkunskap om rörelsestörningssjukdomar och erfarenhet av aktuella åtgärder (DBS, pumptillförsel av levodopa-intestinalgel och apomorfinpump) inför beslut om avancerad behandling.”

Tre viktiga indikatorer för när en person är lämplig för avancerad behandling är följande:

  • Minst 5 levodopa/dag
  • Minst 2 timmar med on/off-effekt per dag
  • Minst 1 timme med besvärlig dyskinesi/överrörlighet per dag