Parkinsonförbundet lämnar remissvar på betänkande om arbetsskadeförsäkringen

Publiceringsdatum: 18 januari 2024

Parkinsonförbundet har lämnat remissyttrande på Arbetsskadeutredningens betänkande om förändringar i arbetsskadeförsäkringen. (SOU 2023:53, En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring för bättre ekonomisk trygghet, kunskap och rättssäkerhet).

Parkinsonförbundet ställer sig bakom utredningens förslag.

Parkinsonförbundet bedömer att utredningen har gjort ett gediget och omfattande arbete. De förslag som lämnats i betänkandet är väl genomarbetade och som utredaren sammanfattat i fem punkter. Att betydligt fler fångas upp och får en prövning av om skadan är en arbetsskada, att betydligt fler får ersättning och en mer korrekt beräknad sådan, att försäkringen blir könsneutral, att besluten blir mer rättssäkra, likformiga och transparenta, och att livräntan följer inkomstutvecklingen.

Antalet godkända arbetsskador har som utredningen också påtalat minskat betydligt över tid. Det har blivit svårare att få sin arbetsskada godkänd. Sedan tidigare har också skillnaderna mellan kvinnors och mäns arbetsskador, och möjligheten att få dem godkända, uppmärksammats. En mindre andel kvinnor får godkänd arbetsskada idag. Dagens arbetsskadeförsäkring och tillämpningen av försäkringen kan inte anses vara vare sig rättssäker eller jämställd.

Regeringen bör därav skyndsamt reformera och modernisera arbetsskadeförsäkringen, i enlighet med utredningens förslag, säger Eva-Lena Jansson, förbundsordförande, och Jenny Lundström, generalsekreterare.

Läs hela remissvaret här