Förbundet lämnar ett remissyttrande om bättre tillgång till hälso- och sjukvård

Publiceringsdatum: 20 oktober 2023

Parkinsonförbundet har lämnat remissyttrande på Ds 2023:23: Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

Parkinsonförbundet ställer sig bakom förslagen och bedömningar avseende jämlik vård:

  • Att en förordning om statsbidrag till vissa vårdgivare i glest befolkade områden ska beslutas,
  • Att Socialstyrelsen ska pröva ansökningar om bidrag, bemyndigas att meddela föreskrifter på området samt följa upp och utvärdera bidraget,
  • Att en statlig myndighet bör ges i uppdrag att utvärdera gällande ersättningssystem och ta fram nationella rekommendationer på området,
  • Att regeringen bör överväga ökad statlig styrning inom ett antal centrala områden för kompetensförsörjningen,
  • Att regeringen bör överväga ytterligare åtgärder i syfte att främja tillgången till jämlik vård i glest befolkade områden.

Dock är det av vikt för Parkinsonförbundet att det i förslagen till regeringen även läggs in att främja tillgången till en ”jämställd” vård, säger Eva-Lena Jansson, förbundsordförande och Jenny Lundström, generalsekreterare.

Läs hela remissyttrandet