Enzymhämmare

Dopamin bryts ner av enzym i hjärnan. Även levodopa bryts ner av enzym redan innan det når hjärnan och där kan omvandlas till dopamin. Genom att hämma nedbrytningen kan man öka mängden L-dopa och dopamin.

Det finns två typer av enzymhämmare förutom de som finns i fast kombination i alla L-dopamediciner (karbidopa och benserazid).

MAO-B hämmare används för att minska nedbrytningen av dopamin och L-dopa både i och utanför hjärnan. På så sätt ökar alltså tillgången av dopamin. Därigenom lindras symtomen och dessutom kan svängningar i läkemedlens effekter minskas – de så kallade dosglappen – som kan komma efter en tids läkemedelsbehandling. MAO-B hämmare kan användas ensamt i en tidig fas av Parkinsons sjukdom. MAO-B hämmare används ofta i kombination med levodopa och även i kombination med vissa andra läkemedel senare i sjukdomsförloppet.

MAO-B står för monoaminoxidas typ B och det är namnet på det enzym som läkemedlet bromsar.

COMT-hämmare är den andra gruppen av enzymhämmare. Den verkar utanför hjärnan genom att blockera de enzym som bryter ner L-dopa utanför hjärnan. Det innebär att det blir högre nivåer av L-dopa i kroppen och det är alltså en större mängd som kan omvandlas till dopamin i hjärnan. Effekten av behandlingen med L-dopa förstärks. COMT-hämmare har i sig ingen effekt på sjukdomen utan ges alltid i kombination med L-dopa. Behandlingen lindrar symtomen och minskar dosglappen.

COMT står för katekol-O-metyltransferas och det är namnet på det enzym som läkemedlet bromsar.