Jenny Lundström
Riksförbundet

Förbundet svarar

Publiceringsdatum: 03 juni 2022

Parkinsonförbundet inkommer med remissyttrande om ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4)

Stockholm 22-06-02

Till
Socialdepartementet –
Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen
(Ds 2022:4) – diarienr: S2022/0143

Svar på remiss om äldreomsorgen

Parkinsonförbundet inkommer med remissyttrande på diarienr: S2022/01403 − Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen (Ds 2022:4)

Parkinsonförbundet är en patientorganisation med nära 9 000 medlemmar. Här finns medlemmar som har Parkinson, deras anhöriga och stödmedlemmar. Vi finns i hela landet genom våra 24 länsföreningar och vi har även ett 40-tal lokala föreningar. Vi är en ideell organisation som informerar, upplyser och stödjer forskning. Vi uppmuntrar och hjälper dem som drabbats av Parkinson. Förbundet arbetar för att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och Parkinsonliknande sjukdomar och deras anhöriga.

Vad är Parkinsons sjukdom?

Parkinson är en obotlig neurologisk sjukdom som drabbar cirka 2 000 svenskar varje år. De allra flesta som diagnostiseras med Parkinson är 50 år eller äldre när symptomen debuterar. Då sjukdomen utvecklas över tid krävs att behandlingen justeras och följs upp kontinuerligt för att på bästa sätt möta utvecklingen av symptomen och sjukdomsförloppet.

Cirka 22 000 personer har Parkinsons sjukdom i Sverige

I Sverige finns det ca 22 000 personer som har Parkinsons sjukdom. Nervcellerna i hjärnan som tillverkar dopamin förvinner och det leder till dopaminbrist i hjärnan. Sjukdomen utvecklas oftast långsamt och när nervcellerna har skadats uppkommer rörelsesymptom såsom långsam gång, stelhet, skakningar med mera. Det går än så länge inte att bota eller bromsa sjukdomsförloppet, men det går att minska symptomen för personer med Parkinson.


Viktigt med en hållbar kompetensförsörjning för personal inom vård och omsorg om äldre - särskilt om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom, vilket betyder att symptomen ökar över tid med åren. Symptomen börjar ofta många år innan, kan spåras tio år tillbaka i tiden, personen med Parkinson sökt läkare för symptomen. Parkinsons sjukdom är också en samling av många tillstånd som liknar varandra. Det gemensamma för tillstånden är att de långsamt smyger sig på hos den som drabbats. Huvudsakligen är det rörelseförmågan. Personen med Parkinson får svårigheter att röra sig normalt, allt går långsamt och trögt, darrningar i arm eller ben kan förekomma och även smärtsamma muskelkramper. Med tiden uppträder de här tre olika symptomen samtidigt, som tillsammans medför stora besvär för den som är drabbad.


Kompetensförhöjning inom vård och omsorg om den äldre –
kommunerna har ansvaret men det behövs även ett nationellt stöd


Parkinson är en fluktuerande sjukdom. Graden på symptomen kan ena stunden vara svåra och i nästa stund vara lite bättre. Det går ej att förutsäga när det kommer att inträffa på dygnet. Fluktuationerna kommer av att medicinens effekt plötsligt försämras. Det kan vara att upptaget av medicinen i magtarmkanalen är påverkad av olika faktorer. Ett av de största problemen i samband med Parkinson är stress. Stress försämrar symtomen och de motoriska symptomen blir värre, långsammare muskelfunktion, stelare muskler och ökade balansproblem. Stressen kommer oftast av oförutsedda händelser och i sociala sammanhang. Stresskänsligheten är högre vid Parkinsons sjukdom. När det gäller vård och omsorg om äldre och då särskilt för alla med Parkinsons sjukdom är det mycket viktigt att personalen får kompetensutveckling och har god kunskap om sjukdomen. Det är viktigt att personalen inom vård och omsorg arbetar i team som består av omvårdnadspersonal, sjuksköterska, rehabpersonal, läkare och neurolog. Det behövs även fysioterapeut, logoped och dietist. Alla dessa yrkeskategorier samverkar runt personen med Parkinson för att uppnå professionell personcentrerad god vård.


Parkinsons sjukdom är den snabbast växande hjärnsjukdomen


4 av 5 personer med Parkinsons sjukdom är över 65 år. Det är cirka 18 000 personer i Sverige. Kommunerna, som har det övergripande ansvaret, ska se till att olika kompetenser och perspektiv kontinuerligt finns tillgängliga och samverkar i vården och omsorgen om äldre. Kommunerna ska ge förutsättningar för att utveckla ett teambaserat arbetssätt, vilket har stöd i forskningen.

Yrkesrollerna behöver förtydligas. Inventeringar och planer kan vara verktyg i detta arbete. Utbildade vårdbiträden, undersköterskor samt undersköterskor med specialistkompetens utgör baspersonalen när det gäller vård i hemmet genom hemtjänst, korttidsboende och vår på särskilt boende s SÄBO.
Kommunerna behöver också säkra att medicinsk kompetens finns i den övergripande ledningen i verksamheter för vård och omsorg om äldre. De behöver också, som en del i utvecklingen av ett kunskapsbaserat arbetssätt, stödja arbete i team inom vården och omsorgen om äldre oavsett huvudman. Därav bör Regeringen ge Socialstyrelsen i uppdrag att, med utgångspunkt från kunskapsmaterialet om arbete i demensteam, ta fram ett material som behandlar teambaserat arbetssätt i arbete med äldre personer som har sammansatta behov. Den politiska ledningen i kommunen behöver ta sitt lagstadgade ansvar för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs inom vården och omsorgen om äldre, oavsett utförare. Vikten av kontinuitet i den nära vårdkontakten förverkligas genom trygga anställningar, att heltids- och tillsvidareanställningar är normen.


Användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen


Alla kommuner ska ha en politiskt förankrad plan för införande och användning av ny teknik i vården och omsorgen om äldre. En sådan plan ska föregås av en inventering av befintlig teknik, behovet av ny teknik samt av utbildningsinsatser hos användare och personal. Ett stöd i arbetet kan vara den kunskap som tas fram inom ramen för Regeringens och Sveriges Kommuners och Regioners (SKR). Överenskommelse äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

• Arbetsgivarna ska erbjuda all personal möjlighet till fortbildning om digitalisering och välfärdsteknik.
• Arbetsgivarna ska i samband med införande av ny teknik ta fram utbildningsplaner och IT-stöd för personalen.
• Regeringen behöver säkra ett långsiktigt stöd i kommunernas arbete
med att införa och använda ny teknik.


Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) – ny paragraf, 4 kap. 2c §


Parkinsonförbundet ställer sig bakom den föreslagna explicita lydelsen om att digital teknik, när bistånd ges i form av hemtjänst eller boende i en sådan boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena (särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd, korttidsvård eller korttidsboende, trygghetsboende), får bara användas utanför den mänskliga kroppen.


Förslag till lag om ändring av lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter i socialtjänstlagen – ny paragraf, 9 §


Parkinsonförbundet ställer sig bakom den föreslagna paragrafen som reglerar krav på dataskyddsåtgärder:
1. att endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå syftet
med användningen av tekniken behandlas, och att
2. insamlade personuppgifter inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå det ändamål, för vilket uppgifterna samlades in.


Dock bedömer Parkinsonförbundet att formuleringarna ”nödvändiga för att uppnå syftet” och ”inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt” medför ett alltför stort utrymme till egna tolkningar. Här behöver lagstiftaren bistå med förtydligande för att undvika risk som går emot eller kränker den
personliga integriteten.


Förslag till lag om ändring av lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter i socialtjänstlagen – ny paragraf, 10 §


Paragrafen reglerar säkerhetsåtgärder i syfte att begränsa obehörigas åtkomst till uppgifter om enskilda inom socialtjänsten. Parkinsonförbundet ställer sig bakom den föreslagna paragrafen som reglerar krav på den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten om behörighetstilldelning för sin personal som arbetar inom socialtjänsten. Och den som bedriver verksamheten är även skyldig att göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna. Det är också bra och av vikt att dessa kontroller görs systematiskt och fortlöpande oberoende av misstanke.


Förslag till lag om ändring av lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter i socialtjänstlagen – paragraf, 11 §


Då bestämmelsen i § 10 inte reglerar närmare om behörighetstilldelning till personal eller åtkomst och kontroller av åtkomst som avser behandling av personuppgifter ska utformas, överlämnas detta i § 11 till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela sådana föreskrifter. Parkinsonförbundet bedömer därav att det är viktigt att höja upp denna trygghetsparagraf om behov och möjlighet av att snabbt kunna meddela föreskrifter gentemot olika slags integritetskränkande åtgärder vid personuppgiftsbehandling inom socialtjänstens område. Paragrafen säkerställer och ger stöd i lag att den personliga integriteten tryggas och upprätthålls.


Nationellt stöd


Parkinsonförbundet bedömer att det är av stor vikt med ett nationellt stöd för ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller kompetensförsörjning inom vården och omsorgen om äldre. Med en åldrande befolkning i Sverige bör det inrättas ett kompetenscentrum för utveckling av äldreomsorgen. Ett sådant kan placeras vid lämplig myndighet, exempelvis Socialstyrelsen.


För
Parkinsonförbundet
Jenny Lundström
Generalsekreterare